Angielski i niderlandzki: intensywne kursy + materiały do samodzielnej nauki języka + trening uczenia się + coaching

Polityka prywatności i cookies

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich naszych Klientów. Zapewniamy Państwa, że wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które podają Państwo w formularzach znajdujących się w niniejszym serwisie internetowym, są używane wyłącznie do nawiązania kontaktu z Państwem.

Kontakt z użytkownikiem serwisu zostaje nawiązany przez Verbono jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularzy bądź poczty elektronicznej zapytanie lub komentarz użytkownika. Wszelkie wiadomości mailowe bądź telefoniczne są przekazywane użytkownikowi serwisu (potencjalnemu lub obecnemu Klientowi Verbono) w celu omówienia kwestii związanych ze świadczeniem usług przez Verbono.

Wszelkie dane uzyskane za pomocą niniejszego serwisu internetowego są przeznaczone wyłącznie na użytek Biura Tłumaczeń i Szkoły Językowej Verbono. Dane te nie będą sprzedawane ani w żaden inny sposób udostępniane innym podmiotom – firmom, organizacjom, osobom trzecim – niebędącym pracownikami bądź współpracownikami i podwykonawcami Verbono lub organami państwowymi działającymi w granicach obowiązującego prawa.

Dane osobowe

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Verbono przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi postanowieniami RODO.

Aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, Verbono korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Gdy użytkownik udostępnia swoje dane osobowe, Verbono wykorzystuje je w celu przygotowania oferty, realizacji zamówienia oraz w celu utrzymania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą ofertą oraz z naszymi Klientami. Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby osób zainteresowanych ofertą i naszych Klientów oraz aby móc ulepszać nasze produkty oraz usługi.

Witryny Verbono nie służą zbieraniu danych osobowych za wyjątkiem przypadków, w których odwiedzający sami wyrażają na to zgodę (np. wypełniając formularz rejestracyjny lub kontaktowy czy zapisując się do naszego Newslettera), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Verbono odpowiada na wszelkie uzasadnione prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. Każdy Klient oraz każdy zarejestrowany użytkownik Newslettera posiada możliwość kontaktu z Verbono i dostępu do swoich danych osobowych oraz do aktualizacji swoich danych po uprzednim uwierzytelnieniu się.

Verbono nie sprzedaje ani w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, z następującymi wyjątkami, gdy jest to niezbędne:

 • w celu przygotowania oferty, realizacji zleceń oraz świadczenia usług,
 • w celu osiągnięcia celu dodatkowego, bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione,
 • ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa rządowe lub sądownicze,
 • aby zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.

RODO – obowiązek informacyjny: Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.
Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest VERBONO.
Mogą Państwo kontaktować się z nami:

 • przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: kontakt@verbono.pl
 • listownie (za potwierdzeniem odbioru) na adres: Verbono, ul. Stacyjna 1/63, 53-613 Wrocław
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie https://www.verbono.pl/kontakt

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeżeli będą Państwo mieć pytania w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem listownie na adres: Verbono, ul. Stacyjna 1/63, 53-613 Wrocław LUB przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: kontakt@verbono.pl

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) zawarcia i wykonania umowy: np. w związku z realizacją Państwa zamówienia, realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www należących do Verbono i akceptację ich regulaminów, jak również w związku z obowiązkiem księgowym dotyczącym Państwa płatności za usługę/produkt – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Verbono (ADO), również w celach analitycznych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO; uzasadnionym interesem Verbono (ADO) jest prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
c) realizacji usługi Newslettera, jeśli Państwo przekazali nam do tego celu swój adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail oraz imienia (lub pseudonimu) w formularzu zapisu do naszego Newslettera;
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach naszych serwisów www) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO; uzasadnionym interesem ADO jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń;
e) rozpatrywania ewentualnych zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące profilowania
Państwa dane osobowe nie są i nie będą profilowane.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • ADO i upoważnieni pracownicy Administratora (ADO),
 • usługodawcy, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, na przykład: dostawcy usług IT, firma hostingowa, firma księgowa, agenci rozliczeniowi, firma windykacyjna, kancelaria prawna, dostawcy usług logistycznych i kurierskich, jak również ich upoważnieni pracownicy – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług oraz w granicach obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych, w tym do państw trzecich, tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich. Jeżeli w przyszłości będzie to miało miejsce, poinformujemy o tym w niniejszym dokumencie. Zapewnimy również, aby dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone – m.in. poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w ramach EOG, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania i przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą zasadniczo przechowywane i przetwarzane przez czas wykonania umowy – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Po wykonaniu / zakończeniu umowy, dane mogą być przetwarzane dalej w celach archiwizacyjnych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Obowiązek ten wynika z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia (zgodnie z ustawą o rachunkowości).
Przestaniemy przetwarzać Państwa dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym do celów analitycznych, jeśli zgłoszą nam Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tych celach – jeśli wycofają Państwo wcześniej wyrażoną zgodę.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych przez osobę, której te dane dotyczą, jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub produktów, jak również zapisania się do Newslettera, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia czy też do otrzymywania Newslettera.

Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Państwu liczne prawa:

Prawo dostępu do danych. Prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zwłaszcza przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
Prawo do przenoszenia danych osobowych, to znaczy do otrzymania od ADO zbioru/kopii swoich danych w postaci nadającego się do odczytu pliku/dokumentu, w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Otrzymane od nas dane mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych.
Prawo żądania usunięcia danych (jest to tak zwane „prawo do bycia zapomnianym”), jednakże w tym przypadku zrealizujemy Państwa prawo tylko, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania Państwa danych (np. w celach księgowych czy archiwizacyjnych).
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa są łamane.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami (w tym z naszym Inspektorem Ochrony Danych) w wybrany sposób – na początku niniejszej informacji znajdują się nasze dane kontaktowe.

Dane nieosobowe

Podczas przeglądania naszych stron internetowych, Verbono może automatycznie zbierać dane nieosobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adres odsyłającej strony witryny internetowej, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, kolejność oglądanych stron). Operator może wykorzystywać te dane i dzielić się nimi z podmiotami zewnętrznymi, w celu generowania danych statystycznych niepozwalających na identyfikację danej osoby, aby ulepszać działanie oraz zawartość naszych stron.

Łącza do innych witryn internetowych

Witryny Verbono zawierają łącza do innych witryn internetowych. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapoznać się z odpowiednimi politykami tychże stron internetowych.

Niezapowiedziane wiadomości

Verbono zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę (poprzez zapis na Newsletter).

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiane są informacje odnoszące się bezpośrednio do usług Verbono oraz usług podmiotów z nami współpracujących. Wiadomości mogą zawierać informacje dotyczące posiadanych przez Klienta usług (np. informacje dotyczące płatności, wykorzystania usługi) jak również informacje marketingowe dotyczące innych usług (np. promocje, oferty specjalne, nowe usługi w ofercie).

Verbono przesyła takie wiadomości (Newslettery) z częstotliwością średnio jednego – dwóch razy w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach (np. konieczność powiadomienia o istotnych zmianach dotyczących świadczonych usług) wiadomości mogą być przesyłane częściej. Każdy odbiorca wiadomości może w dowolnym czasie odwołać uprzednio wyrażoną zgodę na ich otrzymywanie.

Polityka cookies

Verbono w swoich serwisach wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Verbono i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisów Verbono do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przykładowo w celu rozpoznania urządzenia użytkownika i wyświetlenia strony dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zbierania danych w celu tworzenia statystyk, dotyczących odwiedzających oraz sposobu korzystania przez nich z serwisów Verbono, co pozwala nam na ciągłe ich ulepszanie;
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu po zalogowaniu, co ułatwia korzystanie z niego dzięki braku konieczności powtarzania logowania się przy każdej wykonywanej czynności.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z Verbono partnerów. Informujemy, że większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie i przechowywanie plików cookies, w tym przez nasz Serwis, w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Informujemy, że włączona obsługa plików cookies jest niezbędna w celu korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych na niniejszych stronach internetowych.