Angielski, niderlandzki i niemiecki: intensywnie w mikro-grupie + kursy indywidualne + trening uczenia się + tłumaczenia

Regulamin kursów językowych

Indywidualne kursy językowe przez komunikator Skype – warunki świadczenia usług:

 1. Terminy zajęć są ustalane z Kursantem (w ramach dostępności wolnych terminów).
 2. Ustalone terminy zajęć traktowane są jako stałe. Jeśli w danym tygodniu trzeba będzie przenieść lekcję na inny dzień lub godzinę, prosimy o taką informację mailowo (kontakt@verbono.pl) na minimum 24 godziny przed danymi zajęciami. W innym przypadku zajęcia te uznaje się za odbyte i koszt nie będzie zwracany.
 3. Decydując się na kurs przez Skype, Kursant oświadcza, że dysponuje szybkim łączem internetowym. Nie bierzemy odpowiedzialności za usterki techniczne spowodowane słabym łączem Kursanta.
 4. Płatność za dany Pakiet zajęć następuje z góry na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Pakietu. Termin ważności danego „Pakietu 5” mija po 14 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach; termin ważności danego „Pakietu 10” mija po 30 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach.
 5. Płatność następuje w złotówkach z polskiego konta bankowego.
 6. Płatność wykonana przez firmę księgowana jest na podstawie faktury VAT, która przesyłana jest płatnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Płatność wykonana przez osobę fizyczną (klienta indywidualnego) księgowana jest na podstawie paragonu fiskalnego (po wystawieniu jest on dostępny do odebrania osobiście w siedzibie Verbono we Wrocławiu – na życzenie płatnika możemy przesłać mailowo jego skan).
 7. Kursant otrzyma materiały do nauki na bieżąco mailowo przed danymi zajęciami.

Indywidualne kursy językowe, stacjonarnie we Wrocławiu – warunki świadczenia usług:

 1. Terminy zajęć są ustalane z Kursantem w ramach dostępności wolnych terminów.
 2. Ustalone terminy zajęć traktowane są jako stałe. Jeśli w danym tygodniu trzeba będzie przenieść lekcję na inny dzień lub godzinę, prosimy o taką informację mailowo (kontakt@verbono.pl) na minimum 24 godziny przed danymi zajęciami. W innym przypadku zajęcia te uznaje się za odbyte i koszt nie będzie zwracany.
 3. Kursy odbywają się w siedzibie Verbono we Wrocławiu: ul. Kazimierza Wlk 27.
 4. Płatność za dany Pakiet zajęć następuje z góry na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Pakietu.
 5. Płatność następuje w złotówkach z polskiego konta bankowego.
 6. Płatność wykonana przez firmę księgowana jest na podstawie faktury VAT, która przesyłana jest płatnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Płatność wykonana przez osobę fizyczną (klienta indywidualnego) księgowana jest na podstawie paragonu fiskalnego (po wystawieniu jest on dostępny do odebrania osobiście w siedzibie Verbono we Wrocławiu – na życzenie płatnika możemy przesłać mailowo jego skan).
 7. Termin ważności danego „Pakietu 5” mija po 14 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach; termin ważności danego „Pakietu 10” mija po 30 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach.
 8. Kursant otrzyma materiały do nauki na bieżąco przed danymi zajęciami: mailowo lub osobiście. Nie ma potrzeby kupowania konkretnego podręcznika do nauki, chyba że takie jest wyraźne życzenie Kursanta/Klienta.

Intensywne kursy językowe w grupach (Intensywne Kursy Weekendowe, Intensywne Kursy Miesięczne) – warunki świadczenia usług:

 1. Wyłącznie pisemna rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie jest dla nas podstawą wykreślenia danej osoby z listy uczestników oraz dokonania ewentualnych przysługujących zwrotów wpłat. Istotnym elementem rezygnacji jest jej termin (data przesłania wiadomości e-mail).
 2. Jak zgłosić rezygnację ze szkolenia? Prosimy o przesłanie na adres mailowy kontakt@verbono.pl pisemnej rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu, zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia i grupę szkoleniową (z podaniem terminu szkolenia).
 3. Zwrot wpłat przy rezygnacji. Wysokość zwrotu środków uzależniona jest od terminu przesłania rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (bez względu na przyczynę rezygnacji) w terminie do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data przesłania wiadomości e-mail do organizatora szkolenia, jak w pkt 2) uczestnikowi/płatnikowi przysługuje zwrot uiszczonej przez niego opłaty w całości i bez potrąceń. Ze względu na poniesione przez organizatora koszty przygotowania i organizacji szkolenia (m.in. przygotowania merytorycznego, sporządzenia materiałów szkoleniowych, przygotowania i eksploatacji lokalu szkoleniowego) w przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie 10-21 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, uczestnik/płatnik jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia na 10 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie uczestnika/płatnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 5. Uczestnik chcący zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu może bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę i powiadomić o tym organizatora.
 6. Wszelkich należnych zwrotów wpłaconych środków organizator dokonuje na rachunek bankowy, z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.