Angielski i niderlandzki: intensywne kursy + materiały do samodzielnej nauki języka + trening uczenia się + coaching

Regulamin kursów językowych

Regulamin sklepu internetowego Verbono i warunki świadczenia usług

Dzień dobry,

Na wstępie chciałam Cię prosić o przemyślane zakupy. Zanim złożysz swoje zamówienie i dokonasz zakupu, dokładnie zapoznaj się z Regulaminem sklepu internetowego i warunkami świadczenia usług przez Verbono. Korzystanie z usług świadczonych przez Verbono jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższego Regulaminu oraz naszej aktualnej Polityki Prywatności. W razie jakichkolwiek pytań, możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem: kontakt@verbono.pl

Życzę Ci bardzo udanych zakupów i pełnego satysfakcji korzystania z naszych produktów i usług. Pozdrawiam serdecznie,

Emilia Bukiewicz – właściciel Verbono

§ 1. Definicje i Postanowienia wstępne

1. Emilia Bukiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Verbono z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Stacyjnej 1/63, o numerze NIP 676-223-54-37 i numerze REGON 021421900, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest właścicielką Szkoły językowej Verbono, Sklepu internetowego Verbono (zwanego dalej Sklepem) oraz wszystkich produktów w nim oferowanych.

2. Szkoła językowa Verbono organizuje intensywne kursy językowe w grupach we Wrocławiu, indywidualne treningi językowe (również przez komunikator Skype), treningi uczenia się oraz coaching językowy. Usługi te, w zależności od ich aktualnej dostępności w ofercie Verbono, są możliwe do zakupienia korzystając ze Sklepu. Oferta Sklepu jest szersza i obejmuje m.in. treści cyfrowe / produkty elektroniczne (np. e-booki i kursy online).

3. Niniejszy Regulamin stanowi kompleksową umowę ramową w zakresie Usług oferowanych przez Sprzedawcę a wybranych przez Klienta. Określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, jak również obowiązki i prawa zarówno Sprzedawcy jak i Klienta.

4. DEFINICJE:  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie niżej przedstawionych pojęć:

 • Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego Verbono i warunki świadczenia usług
 • Sklep – Sklep internetowy Verbono, znajdujący się pod adresem: https://www.verbono.pl/sklep/
 • Sprzedawca – Emilia Bukiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Verbono z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-613) przy ul. Stacyjnej 1/63, o numerze NIP 676-223-54-37 i numerze REGON 021421900
 • Klient – Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Usługa – jedna z Usług lub kombinacja Usług, oferowanych przez Sprzedawcę

5. Wszystkie ceny produktów i Usług widniejące w Sklepie są cenami końcowymi brutto (podatek VAT wliczony w cenę).

6. Sprzedawca nie dolicza Klientowi żadnych opłat za skorzystanie z dostępnych w Sklepie metod płatności: standardowy przelew bankowy lub płatności on-line PayU.

7. Koszty dostawy produktów elektronicznych, takich jak e-booki lub kursy on-line, wynoszą 0 zł (są darmowe dla Klienta).

§ 2. Produkty elektroniczne / treści cyfrowe

1. Realizacja zamówienia Klienta, które zawiera produkt elektroniczny niezapisany na materialnym nośniku danych, na przykład e-book czy kurs on-line, następuje po otrzymaniu płatności poprzez wysłanie na adres e-mail, który Klient podał w formularzu zamówienia w Sklepie, wiadomości elektronicznej zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2. Z chwilą wysyłki powyżej opisanej wiadomości mailowej produkt elektroniczny będący przedmiotem zamówienia uznaje się za dostarczony w całości Klientowi i/lub Konsumentowi, a jego zamówienie uważa się za zrealizowane w pełni. Raz zakupione scharakteryzowane powyżej treści cyfrowe nie podlegają zwrotowi. W przypadku Konsumentów: spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Jeśli treści cyfrowe są zapisane na materialnym nośniku danych (np. płyta CD) i Klient będący Konsumentem zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, Konsument ma prawo skorzystać z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, pod warunkiem, że pisemnie poinformuje o tym Sprzedawcę i zwróci mu wyżej wymieniony nośnik danych z treściami cyfrowymi. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie pobrane od niego płatności, korzystając z tej samej metody płatności, którą wybrał Konsument wnosząc opłatę za swoje zamówienie.

4. Wszelkie treści cyfrowe oferowane przez Sprzedawcę podlegają ochronie prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Powielanie i rozpowszechnianie tychże treści w jakiejkolwiek formie zawsze wymaga wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy; w przypadku braku takiej zgody, oznacza to działanie bezprawne, które skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta oraz zastosowaniem plików cookies w witrynie internetowej Sprzedawcy reguluje aktualna Polityka Prywatności Sprzedawcy, dostępna pod adresem: https://www.verbono.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

2. Dane mogą zostać udostępnione innym administratorom danych osobowych jedynie w celu wykonania umowy, m.in. do: PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, jeśli Klient wnosząc opłatę za swoje zamówienie w Sklepie zdecydował się na skorzystanie z szybkich płatności on-line zamiast wykonać zwykły przelew bankowy.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Verbono zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Verbono i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Verbono umów. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 10.12.2019.

2. Prawo polskie ma zastosowanie dla celów wykonania Regulaminu. W przypadku sporów związanych z Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

3. Ewentualne spory prawne powstałe między Verbono a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. Ewentualne spory prawne powstałe między Verbono a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa. Sprzedawca dopuszcza również możliwość skorzystania z postępowania mediacyjnego.

 

Indywidualne kursy językowe przez komunikator Skype – warunki świadczenia usług:

 1. Terminy zajęć są ustalane z Kursantem (w ramach dostępności wolnych terminów).
 2. Ustalone terminy zajęć traktowane są jako stałe. Jeśli w danym tygodniu trzeba będzie przenieść lekcję na inny dzień lub godzinę, prosimy o taką informację mailowo (kontakt@verbono.pl) na minimum 24 godziny przed danymi zajęciami. W innym przypadku zajęcia te uznaje się za odbyte i koszt nie będzie zwracany.
 3. Decydując się na kurs przez Skype, Kursant oświadcza, że dysponuje szybkim łączem internetowym. Nie bierzemy odpowiedzialności za usterki techniczne spowodowane słabym łączem Kursanta.
 4. Płatność za dany Pakiet zajęć następuje z góry na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Pakietu. Termin ważności danego “Pakietu 5” mija po 14 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach; termin ważności danego “Pakietu 10” mija po 30 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach.
 5. Płatność następuje w złotówkach z polskiego konta bankowego.
 6. Płatność wykonana przez firmę księgowana jest na podstawie faktury VAT, która przesyłana jest płatnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Płatność wykonana przez osobę fizyczną (klienta indywidualnego) księgowana jest na podstawie paragonu fiskalnego (po wystawieniu jest on dostępny do odebrania osobiście w siedzibie Verbono we Wrocławiu – na życzenie płatnika możemy przesłać mailowo jego skan lub wystawić fakturę do paragonu dla osoby fizycznej i również przesłać ją mailowo).
 7. Kursant otrzyma materiały do nauki na bieżąco mailowo przed danymi zajęciami.

Indywidualne kursy językowe, stacjonarnie we Wrocławiu – warunki świadczenia usług:

 1. Terminy zajęć są ustalane z Kursantem w ramach dostępności wolnych terminów.
 2. Ustalone terminy zajęć traktowane są jako stałe. Jeśli w danym tygodniu trzeba będzie przenieść lekcję na inny dzień lub godzinę, prosimy o taką informację mailowo (kontakt@verbono.pl) na minimum 24 godziny przed danymi zajęciami. W innym przypadku zajęcia te uznaje się za odbyte i koszt nie będzie zwracany.
 3. Kursy odbywają się w siedzibie Verbono we Wrocławiu.
 4. Płatność za dany Pakiet zajęć następuje z góry na minimum 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego Pakietu.
 5. Płatność następuje w złotówkach z polskiego konta bankowego.
 6. Płatność wykonana przez firmę księgowana jest na podstawie faktury VAT, która przesyłana jest płatnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Płatność wykonana przez osobę fizyczną (klienta indywidualnego) księgowana jest na podstawie paragonu fiskalnego (po wystawieniu jest on dostępny do odebrania osobiście w siedzibie Verbono we Wrocławiu – na życzenie płatnika możemy przesłać mailowo jego skan).
 7. Termin ważności danego “Pakietu 5” mija po 14 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach; termin ważności danego “Pakietu 10” mija po 30 dniach od daty pierwszych zajęć w jego ramach.
 8. Kursant otrzyma materiały do nauki na bieżąco przed danymi zajęciami: mailowo lub osobiście. Nie ma potrzeby kupowania konkretnego podręcznika do nauki, chyba że takie jest wyraźne życzenie Kursanta/Klienta.

Intensywne kursy językowe w grupach (Intensywne Kursy Weekendowe, Intensywne Kursy Miesięczne) – warunki świadczenia usług:

 1. Wyłącznie pisemna rezygnacja z udziału w szkoleniu/kursie jest dla nas podstawą wykreślenia danej osoby z listy uczestników oraz dokonania ewentualnych przysługujących zwrotów wpłat. Istotnym elementem rezygnacji jest jej termin (data przesłania wiadomości e-mail).
 2. Jak zgłosić rezygnację ze szkolenia? Prosimy o przesłanie na adres mailowy kontakt@verbono.pl pisemnej rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu, zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia i grupę szkoleniową (z podaniem terminu szkolenia).
 3. Zwrot wpłat przy rezygnacji. Wysokość zwrotu środków uzależniona jest od terminu przesłania rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa (bez względu na przyczynę rezygnacji) w terminie do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data przesłania wiadomości e-mail do organizatora szkolenia, jak w pkt 2) uczestnikowi/płatnikowi przysługuje zwrot uiszczonej przez niego opłaty w całości i bez potrąceń. Ze względu na poniesione przez organizatora koszty przygotowania i organizacji szkolenia (m.in. przygotowania merytorycznego, sporządzenia materiałów szkoleniowych, przygotowania i eksploatacji lokalu szkoleniowego) w przypadku wycofania udziału w szkoleniu w okresie 10-21 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, uczestnik/płatnik jest zobowiązany pokryć 50% wartości szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia na 10 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie uczestnika/płatnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 5. Uczestnik chcący zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu może bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę i powiadomić o tym organizatora.
 6. Wszelkich należnych zwrotów wpłaconych środków organizator dokonuje na rachunek bankowy, z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni roboczych od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.