Angielski i niderlandzki: intensywne kursy + materiały do samodzielnej nauki języka + trening uczenia się + coaching

Regulamin usług tłumaczeniowych

Zanim złożą Państwo zamówienie, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez nasze biuro tłumaczeń. Korzystanie z usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń Verbono jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższego Regulaminu oraz naszej aktualnej Polityki Prywatności.

I Postanowienia wstępne

1. Emilia Bukiewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Verbono z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stacyjnej 1/63, o numerze NIP 676-223-54-37 i numerze REGON: 021421900, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez burmistrza miasta Lubań pod numerem 006130/10 jest właścicielką Biura Tłumaczeń Verbono.

2. Biuro Tłumaczeń Verbono wykonuje tłumaczenia pisemne tekstów użytkowych, specjalistycznych i literackich w sposób rzetelny, dokładny i profesjonalny. Poza wyżej wymienionymi usługami, Biuro Tłumaczeń Verbono wykonuje również inne usługi translatorskie (weryfikacja i korekta tekstu, audyt językowy) i copywriterskie.

3. Wszelkie dokumenty dostarczone przez Klienta w celu wykonania tłumaczenia, korekty bądź innych usług świadczonych przez Verbono traktowane są jako poufne i nie są udostępniane innym podmiotom, które nie są współpracownikami (tłumaczami, korektorami, copywriterami itp.) Verbono.

4. Wszystkie zlecenia wykonywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym między Biurem Tłumaczeń Verbono a Klientem i dostarczane w uzgodnionym terminie i formacie.

II Rozpoczęcie współpracy Klienta z Biurem Tłumaczeń Verbono oraz warunki realizacji zleceń i płatności

1. Przed realizacją zlecenia Klient zobowiązany jest do przesłania drogą mailową tekstów do tłumaczenia, korekty itp. oraz informacji niezbędnych do realizacji zlecenia, w tym: pary językowej, preferowanego trybu realizacji zlecenia, danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT. Następnie Biuro Tłumaczeń Verbono akceptuje zlecenie (maksymalnie w ciągu 3 godzin od momentu jego otrzymania drogą elektroniczną, jeśli zostanie ono przesłane przez Klienta w dzień roboczy w godzinach 9:00-16:00).

2. Po otrzymaniu od BT Verbono wiadomości mailowej z akceptacją zlecenia, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za tłumaczenie, korektę tekstu bądź inne usługi translatorskie (zwane dalej “Zleceniem”) – płatność przelewem na rachunek bankowy BT Verbono. Dokładna kwota płatności zostanie zawarta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zlecenia przez BT Verbono.

3. Za początek realizacji Zlecenia uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zaksięgowano płatność za Zlecenie na rachunku bankowym Biura Tłumaczeń Verbono.
a.    W przypadku zlecenia przelewu przez Klienta w dzień roboczy z konta bankowego innego niż konto mBanku transakcja zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym BT Verbono prawdopodobnie kolejnego dnia roboczego do godz. 18:30; w przypadku zlecania przelewu w dzień wolny od pracy (weekendy, święta) płatność zostanie zaksięgowana na rachunku BT Verbono w pierwszy dzień roboczy następujący po okresie wolnym od pracy do godz. 13:00.
b.    Jeśli Klient dokonuje płatności z rachunku bankowego mBanku, płatność zostanie zaksięgowana na rachunku BT Verbono w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu minut od zlecenia przelewu.

4. W przypadku przedstawionym w punkcie 3 a. w celu przyspieszenia momentu rozpoczęcia realizacji Zlecenia Klient może przesłać mailowo wygenerowany przez system bankowości internetowej dokument potwierdzający wykonanie przelewu. Wówczas za rozpoczęcie realizacji Zlecenia uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po dniu otrzymania wymienionego wyżej potwierdzenia przelewu.

5. Biuro Tłumaczeń Verbono przyjmuje Zlecenie drogą mailową w dni robocze w godzinach 9:00-16:00. W przypadku dokonania płatności za Zlecenie i/lub przesłanie potwierdzenia przelewu wymienionego w punkcie 4 po godzinach przyjmowania Zleceń przez Verbono, za początek realizacji Zlecenia uważa się kolejny dzień roboczy następujący po dniu złożenia Zlecenia i/lub przesłania potwierdzenia przelewu.

6. W szczególnych przypadkach, określanych indywidualnie pomiędzy Biurem a Klientem, Biuro Tłumaczeń Verbono ma prawo do realizacji Zlecenia na innych niż wskazane powyżej warunkach.

7. Jednostką rozliczeniową dla tłumaczenia pisemnego jest słowo źródłowe. Aktualne stawki za tłumaczenie słowa źródłowego (t.j. jednego słowa tekstu przekazanego do tłumaczenia) z i na poszczególne języki znajdują się w sekcji Cennik. Biuro Tłumaczeń Verbono zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za tłumaczenia oraz do indywidualnej wyceny tłumaczenia, korekty lub innej usługi tłumaczeniowej po konsultacji lub bez konsultacji z Klientem.

8. Biuro Tłumaczeń Verbono stosuje 3 terminy realizacji Zlecenia w zależności od ilości słów źródłowych zawartych w dokumencie przekazanym przez Klienta w ramach Zlecenia oraz od czasu realizacji Zlecenia: a) tryb standardowy (do 600 słów źródłowych/dzień roboczy), b) tryb przyspieszony (do 1200 słów źródłowych/dzień roboczy), c) tryb expresowy (od 1200 słów źródłowych/dzień roboczy). W przypadku trybu przyspieszonego i ekspresowego obowiązuje dopłata wysokości odpowiednio 50% i 100% stawki za realizację Zlecenia w trybie standardowym.

9. Termin realizacji Zlecenia nie obejmuje dnia przyjęcia Zlecenia ani dnia dostarczenia Zlecenia. Wyjątek stanowi Zlecenie realizowane w trybie ekspresowym.

10. Czas realizacji Zlecenia obejmującego obróbkę graficzną tekstu, usługi DTP zostaje wydłużony o co najmniej dodatkowe 2 dni robocze.

11. Jeśli Klient planuje publikację przetłumaczonego tekstu, przekład wykonany przez Biuro Tłumaczeń Verbono może zostać poddany dodatkowej redakcji. Koszt tej redakcji stanowi 50% kosztu wykonanego tłumaczenia.

12. W ramach ustalonej ceny BT Verbono przekazuje Klientowi tłumaczenie zwykłe lub specjalistyczne za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie MS Word lub PDF. Na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą Verbono dostarcza tekst tłumaczenia lub korekty w postaci wydruku przekazanego Klientowi osobiście (odbiór wydruku w siedzibie BT Verbono we Wrocławiu) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

13. Zlecenie polegające na weryfikacji  tekstu na  życzenie  Klienta  wykonywanej przez  native  speakera jest  realizowane  za dopłatą w wysokości 50% stawki podstawowej.

14. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Verbono bez podpisu odbiorcy na podstawie złożonych zamówień. Faktura VAT dotycząca Zlecenia jest wystawiana przez Verbono w formacie PDF i przesyłana Klientowi pocztą elektroniczną.

15. Całość  majątkowych  praw  autorskich  do  tłumaczenia  Klient nabywa  z chwilą  realizacji płatności, a więc z chwilą przelania na rachunek bankowy Verbono kwoty przekazanej do wiadomości Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zlecenia przez BT Verbono.

16. Klient składając Zlecenie zgadza się na umieszczenie jego logo na stronie internetowej BT Verbono w dziale przedstawiającym byłych i obecnych klientów Verbono.

III Odpowiedzialność Verbono i reklamacje

1. Verbono nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług w ramach Zlecenia spowodowanego działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi w ramach Zlecenia, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta.

2. Żadna ze stron (Verbono ani Klient) nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania Zlecenia, które jest przedmiotem reklamacji.

3. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zlecenia przez Verbono powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację i zawierać opis Zlecenia, którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Verbono rozpatrzy reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

4. Verbono nie przyjmuje reklamacji dotyczącej Zlecenia w trybie przyspieszonym i ekspresowym, jednakże w ramach płatności za wykonanie tłumaczenia w wyżej wymienionych trybach BT Verbono może je poprawić w dłuższym terminie, ustalonym indywidualnie z Klientem.

IV Postanowienia końcowe

1. Verbono zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Verbono i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Verbono umów.

2. Dla celów wykonania regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.

3. Ewentualne spory prawne powstałe między Verbono a Klientem, innym niż konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. Ewentualne spory prawne powstałe między Verbono a konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.